Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja Esa Heinonen (vpj.)

Muut jäsenet:
Tuija Sinkkonen, sihteeri
Katja Piirainen, rahastonhoitaja
Suvi Sfishta, jäsen
Marja Pöyry, jäsen
Pauliaukusti Haapanen, jäsen
Kalle Pispa, varajäsen
Päivi Heinonen, varajäsen

Sähköpostit hallitukselle: tuijamarias (a) gmail.com ➜ vaihda (a) tilalle @

__________________________
Tämä on Toimis ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Toimis ry, Vanajantie 10 B, 13110 Hämeenlinna.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toimis ry:n hallituksen sihteeri Tuija Sinkkonen:
tuijamarias (a) gmail.com ➜ vaihda (a) tilalle @

3. Rekisterin nimi
Toimis ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä käsitellään Toimis ry:n jäsenten henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella. Henkilö antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn lähettäessään jäsenhakemuksensa. Henkilötietoja käsitellään Toimis ry:n ja yhdistyksen jäsenten välisessä viestinnässä sekä jäsenyyteen liittyvissä tarkoituksissa. Rekisterin tarkoituksena on rekisteröidyn henkilö- ja jäsentietojen ajantasainen hallinta. Henkilötietojen käsittely perustuu Toimis ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan jäsenen nimi, asuinpaikkakunta, kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin rekisteröidyn jäsenyys on voimassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä jäseneksi liittymisen yhteydessä. Tiedot suoritetuista jäsenmaksuista saadaan pankin järjestelmästä. Toimis ry päivittää rekisteriä ja huolehtii tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta. Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä yhdistyksessä toimivilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjälle sähköpostilla.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Toimis ry:n käsittelemät henkilötiedot
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojensa poistamista
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Toimis ry:n oikeutettu etu
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Toimis ry:lle. Toimis ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Muutokset Toimis ry:n jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään esimerkiksi lainsäädännön tai yhteystietojen muuttuessa.

Yhdistyksen jäsenyys
Jäseneksi liittymisessä sinua auttaa Toimis ry:n sihteeri Tuija Sinkkonen: tuijamarias (a) gmail.com ➜ vaihda (a) tilalle @